Физичка заштита, конзервација и рестаурација старе и ретке библиотечке грађе БГБ

Стара и ретка библиотечка грађа је културно наслеђе од посебног интереса за Републику Србију и као таква ужива посебну заштиту. Библиотека града Београда, као сопственик старе и ретке библиотечке грађе у јавној својини обавезна је да савесно чува и одржава грађу, да благовремено спроводи мере техничке заштите, као и да обезбеди одговарајући простор и опрему за смештај и заштиту грађе. Физичком заштитом, конзервацијом и рестаурацјом одбране библиотечке грађе из Посебних фондова – културних добара од изузетног и великог значаја, стекли су се услови за извршење наведених обавеза из одредби Закона о старој и реткој библиотечкој грађи (Сл. гласник 52/11).

Микрофилмовање и дигитализација као вид заштите старе и ретке библиотечке грађе омогућили су ширу доступност ових драгоцених публикација. Кроз јавне конкурсе Министарства културе и информисања рестауриран је и конзервиран 31 картографски лист и 44 наслова монографских публикација у 46 примерака. Реч је о 10 најређих публикација штампаних у XVI веку; 11 наслова из XVII века; 32 наслова из XVIII и 24 примерка штампана у XIX веку. Поре тога, заштићено је и 5 публикација из Фонда периодике. До сада су реализовани и следећи пројекти:

Физичка заштита, конзервација и рестаурација старе и ретке библиотечке грађе, Картографске збирке Библиотеке града Београда (XVI-XIX век) /2012/

Година реализације: 2012.

Вредност пројекта: 360.000,00 динара

Картографска збирка Библиотеке града Београда садржи 187 картографских докумената насталих од краја XVI до краја XIX века. Најстарије репродукције, с краја XVI века, рађене су техником дрвореза. Већина карата насталих од XVII до почетка XIX века отиснута је са бакрорезних плоча, а неколико примерака насталих половином XIX века са литографског природног камена, тако да  збирка репрезентује све три основне штампарске технике. Већина карата је накнадно, ручно колорисана. Заступљени су бројни аутори од којих су назначајнији: А. Ортелијус; Г.К. Меркатор; Г. Боденер; П. Бертиус; Ј. Жамбоки; М. Зојтер…

Пројекат је обухватио струни преглед целокупне картографске грађе, потом и рестаурацију и конзервацију 31 угроженог примерака. Рестаурацијом и конзервацијом је омогућена већа доступност збирке широј стручној и културној јавности. Репрезентативни примерци су постављени на Дигиталну Библиотеку града Београда.

 

Физичка заштита, конзервација и рестаурација старе и ретке библиотечке грађе (XVI-XVIII век) – културних добара од изузетног значаја Библиотеке града Београда /2014/

Година реализације: 2014.

Вредност пројекта: 697.581,00 динара

Према Спецификацији конзерваторско-рестаураторских радова коју је доставиос тручни тим Народне библиотеке Србије, утврђено је да 15 публикација штампаних између 1536. и 1866. године, а које су стручњаци Библиотеке града Београда одвојили као најугроженије, имају мања или већа механичка оштећења листова и повеза. С обзиром на то да све наведене публикације спадају у категорију културних добара од изузетног и великог значаја, оне су и дигитализоване и микрофилмоване.

Конзерваторске методе обухватиле су стерилизацију, механичко чишћење, уклањање флека, прање, неутрализацију, ојачавање папира и рестаурацију недостајућих делова. Рестаурација повеза подразумева и поправку постојећих тврдих, брошираних, полукожних и кожних повеза, или прављење нових корица тамо где их нема или су исувише оштећене.

Физичка заштита, конзервација и рестаурација старе и ретке библиотечке грађе (XVIII-XIX век) – културних добара од изузетног и великог значаја Библиотеке града Београда /2015/

Година реализације: 2015.

Вредност пројекта: 544.140,00 динара

Рестаурација и конзервација 16 публикација, културних добара од изузетног и великог значаја, штампаних 1793-1865. године. Реализација пројекта је омогућила рестаурацију и конзервацију 3.721 стране различитог формата. Поступак рестаурације и конзервације је обавио стручни тим Одељења за заштиту, конзервацију и рестаурацију Народне библиотеке Србије.

У децембру 2015. године одржана је изложба старе и ретке библиотечке грађе (XVIII-XIX век) – културних добара од изузетног значаја Библиотеке града Београда.

Физичка заштита старе и ретке библиотечке грађе Библиотеке града Београда, која подразумева контролисане услове температуре и релативне влажности /2015/

Година реализације: 2015.

Вредност пројекта: 955.000,00 динара

Конзерваторским радовима на одабраним примерцима Картографске збирке Аћимовић и примерцима старе и ретке књиге XVI-XIX века, спречено је њихово даље пропадање. Како су у питању документи од изузетног значаја за историју Београда и Србије, након конзервације и дигитализације било је потребно наведене предмете сместити у чист, нови смештај, односно у посебну херметичку комору модуларног типа која подразумева контролисане услове температуре (од 160 до 200 C) и релативне влажности (између 45 и 55% Rh), како би се сачували у одличном стању у следећим годинама и деценијама.

Претходно конзервирани примерци се у специјалној комори чувају у одличном стању и према важећим прописима о чувању старе и ретке библиотечке грађе.

 

Физичка заштита, конзервација и рестаурација старе и ретке библиотечке грађе (XVIII–XIX век) – културних добара од изузетног значаја Библиотеке града Београда   /2017/

Година реализације: 2017.

Вредност пројекта: 730.000,00 динара

Рестаурација и конзервацијапетнаест публикација, културних добара од изузетног и великог значаја, штампаних 1765−1835. године. Поступак рестаурације и конзервације је обавио стручни тим Народне библиотеке Србије, под вођством начелника Одељења за заштиту, конзервацију и рестаурацију, дипл. инг. Жељка Младићевића.

 

Физичка заштита, конзервација и рестаурација старе и ретке библиотечке грађе Фонда периодике Библиотеке града Београда (XIX век)  /2018/

Година реализације: 2018.

Вредност пројекта: 660.000,00 динара

Циљ пројекта је подразумеваофизичку заштиту, конзервацију и рестаурацију пет периодичних публикација Фонда периодике БГБ према обавези која произилази из одредби Закона о старој и реткој библиотечкој грађи (Сл. гласник 52/11). Реч је о следећим публикацијама:

1.Летопис Матице српске (Сербске летописи за год 1825), // Година издања: 1824 // број: частица 1-3

2.Школски листъ // Година: 1861 // Годиште: 4. година // број: брои 1-48

3.Даница: лист за забаву и књижевност // Година: За годину 1860. // Годиште: Прва година // број: 1-32

4.Даница: лист за забаву и књижевност // Година: 1863. // Годиште: 4 // број: 1-52

5.Даница: лист за забаву и књижевност // Година: За годину 1865. // Годиште: 6 // број: 1-36

Поред конзервације и рестаурације набављени су и мерни инструменти – детектори температуре и влажности са одговарајућим софтвером: TFA Digitales Thermo-Hygrometer (2 ком) и мерачизложеностиосветљења (луксомер) Center 337 Mini Lightmeter. Набављенесу и две изложбене витрине и одговарајуће ЛЕД осветљење за излагање рестауриране грађе као и бескиселинске фасцикле и архивске кутије за чување и картонске кутије за излагање.

По завршетку пројекта рестауриране публикације изложенe су на увид јавности под условима које закон налаже (оптимално осветљење, температура и влажност).

Више детаља о наведеним пројектима и заштићеној грађи можете наћи у публикацији Драгоцености Библиотеке града Београда

Вредност пројекта: око 4.000.000,00 динара
Период реализације: 2012-2018.
Донатор: Министарство културе и информисања