Учлањење

Корисници Библиотеке града Београда могу бити сви грађани Србије и страни држављани. Сваки корисник учлањује се лично уз приложену личну карту или пасош, а страни држављани уз пасош и у складу са Правилником о условима, начину коришћења и заштити библиотечке грађе Библиотеке града Београда. Грађани Србије млађи од 18 година уписују се уз личну карту или уз личну карту једног од родитеља/старатеља. 
Уписом и добијањем чланске карте сваки корисник стиче право на коришћење свих фондова и услуга мреже Библиотеке града Београда.

Индивидуално

ИНДИВИДУАЛНО

Годишња индивидуална чланарина износи:

 • одрасли: 1500 дин.
 • студенти: 800 дин.
 • средњошколци (од 14 до 18 година): 800 дин.
 • деца од 5. разреда ОШ до 14 година: 750 дин.
 • страни држављани: 3000 дин.

Чланарина важи годину дана од дана учлањења.

Колективно

КОЛЕКТИВНО

Посебни попусти остварују се на колективно учлањење 10 и више особа:

 • одрасли: 800,00 дин.
 • студенти: 400,00 дин. 
 • средњошколци (14-18 година): 400,00 дин. 
 • деца од 5. разреда ОШ до 14 година: 400,00 дин. 

Цене колективног чланства могу бити још повољније уз посебне уговоре фирми и институција са БГБ.

Породично

ПОРОДИЧНО

Два или више члана породице приликом истовременог уписа остварују право уписа по цени од 750 дин. по члану породице. 

Попусти

ПОПУСТИ 

Посебни попусти одобравају се за индивидуално учлањење:

 • незапослених лица: 1000 дин.
 • пензионера (до 65 година): 600 дин.
 • студената са ISIC картицом: 700 дин.
 • младих са EYCA картицом: 1000 дин.

65+

65+

Особе старије од 65 година имају право на бесплатну трајну чланску карту.

За упис је потребно следеће:

 • лична карта или пасош
 • 150 дин. (трошкови издавања трајне чланске карте)
 • фотографија 3,5 х 3 cm

Бесплатно учлањење

БЕСПЛАТНО УЧЛАЊЕЊЕ

Право на бесплатно учлањење имају:

 • деца, од рођења до завршетка четвртог разреда основне школе
 • труднице
 • добровољни даваоци крви, за годину у којој су добровољни даваоци (уз потврду односно легитимацију о давању крви)
 • особе за инвалидитетом 
 • особе старије од 65 година
 • лица којима се додељује почасно чланство

Ваша чланска карта

Сваки корисник при упису добија чланску карту. Чланарина важи годину дана од датума уписа. Чланска карта може да се изда и на месец дана за коришћење читаоница Библиотеке као и грађе која је смештена у њима. Члан Библиотеке постаје се уплатом прописане чланарине и добијањем чланске карте. Приликом учлањења потребно је показати ваћежа документа (лична карта, избегличка легитимација, легитимација избеглих и расељених лица, а за стране држављане пасош и пријава боравка).

Чланска карта није преносива на друго лице.

Ако корисник изгуби чланску карту дужан је да то пријави Библиотеци, која ће му издати дупликат уз одговарајућу надокнаду.

Сваки члан Библиотеке дужан је да се придржава Правилника о условима, начину коришћења и заштити библиотечке грађе.

Позајмица

Са чланском картом корисници могу позајмљивати библиотечку грађу из свих одељења и библиотека које су у мрежи Библиотеке града Београда.
Члан може позајмити до десет књига или друге библиотечке грађе на период од 20 дана. Рок за позајмљивање грађе може се продужити за још 20 дана. Рок за враћање лектире, резервисане и некњижне грађе не може се продужити.

Захтев за продужење рока за враћање књига можете поднети лично, телефоном или електронском поштом у библиотеци у којој је грађа позајмљена.

Рок за позајмљивање грађе можете продужити и онлајн, преко Вашег корисничког профила у оквиру е-каталога БИСИС.

За књиге које нису враћене на време плаћа се накнада за сваки дан закашњења, прописана Ценовником.

Референсна литература и периодика не може се издати на коришћење ван Библиотеке.

Члан који из оправданих разлога није у могућности да позајмљује грађу, може на основу изјаве сагласности и писаног овлашћења овластити друго лице да то чини у његово име.

Прочитај више

Резервација књиге

Ако књига или дигитална грађа коју желите да позајмите тренутно није на располагању, можете је резервисати.Резервисање тренутно издате публикације можете обавити:
- преко Вашег корисничког профила у оквиру е-каталога БИСИС,
- лично у библиотеци, или
- путем електронске поште на имејл адресу библиотеке у којој желите да извршите резервацију.

О приспећу резервисане грађе обавестићемо Вас телефоном или имејлом. Резервисану грађу можете подићи у року од три дана, након чега се резервација поништава.

Уколико резервацију грађе обављате путем електронске поште, неопходно је доставити следеће податке: име и презиме аутора, нслов књиге, сигнатуру, рок актуелности (датум до којег желите да Ваша резервација буде важећа), Ваше име и презиме и број чланске карте.

Прочитај више

Читаонице

Библиотека града Београда располаже великим бројем читаоница у Централној згради у Кнез Михаиловој 56, као и у већини својих огранака. У оквиру свих читаоница могуће је користити сопствене књиге, као и грађу Библиотеке. Списак читаоничких места у мрежи БГБ можете погледати ОВДЕ.

Читаоница опште референсне литературе

Радни дани: 8-20 часова
субота: 8-14 часова

Кнез Михаилова 56
Београд

pult@bgb.rs
011/ 20 24 011

Читаоница опште референсне литературе нуди својим корисницима 34 читаоничка места опремљена за употребу преносивих рачунара и друге електронске опреме.

Читаоница опште референсне литературе поседује фонд од 10.000 рефералних наслова, речника, енциклопедија, лексикона, приручника...

Прочитај више

Читаоница Фонда уметности

Радни дани: 8-18 часова
субота: 8-14 часова

Кнез Михаилова 56
Београд

umetnost@bgb.rs
011/20 24 002

Читаоница Фонда уметности налази се на II спрату зграде Библиотеке града Београда у улици Кнез Михаиловој 56. Читаоница Фонда уметности нуди својим корисницима 64 читаоничка места. Читаоница Фонда уметности заузима површину од око 250m².

Специфичан и јединствен фонд отворен је за све структуре корисника и садржи преко 18.000 публикација из области различитих ликовних и примењених уметности, музике, фотографије, позоришта, филма, археологије, етнологије...

Прочитај више

Читаонице периодике

Радни дани: 8-20 часова
субота: 8-14 часова

Студентски трг 19
Београд

periodika@bgb.rs
011/26 20 953

Читаонице периодике налазе се на Студентском тргу 19. Постоје две читаонице: научна читаоница и читаоница дневне штампе. Научна читаоница има 20 места и поседује више од 20.000 свезака најразноврсније серијске грађе, која покрива све области стваралаштва у Србији. Читаоница дневне штампе има 5 места у којој корисници могу да прочитају више од 20 наслова дневних, недељних новина и магазина.

Читаоница Одељења старе и ретке књиге и књиге о Београду – Завичајног одељењења

Радни дани: 8-20 часова
субота: 8-14 часова

Змај Јовина 1/II спрат
Београд

beogradika@bgb.rs
011/26 36 266

Читаоница Одељења старе и ретке књиге и књиге о Београду – Завичајног одељењења налази се на II спрату зграде Библиотеке града Београда у Змај Јовиној улици бр. 1. Корисницима је омогућен приступ богатим књижним фондовима посвећеним Београду, као и старој и реткој књизи. Читаоница располаже са пет радних места и једним корисничким рачунаром.

ИНДИВИДУАЛНА чланарина

Individual membership fee

Одрасли

Adults

1500,00 дин. /RSD/

Студенти

Students

800,00 дин. /RSD/

Средњошколци (14-18 година)

Highschool children (age 14-18)

800,00 дин. /RSD/

Деца до 14 година

Children up to 14 years

750,00 дин. /RSD/

Чланарина за СТРАНЕ ДРЖАВЉАНЕ

Foreign citizens membership

3000,00 дин. /RSD/

КОЛЕКТИВНА чланарина (најмање 10 чланова)

Collective membership fee (minimum 10 members)

Одрасли

Adults

800,00 дин. /RSD/

Студенти

Students

400,00 дин. /RSD/

Средњошколци (14-18 година)

Highschool children (age 14-18)

400,00 дин. /RSD/

Деца до 14 година

Children up to 14 years

400,00 дин. /RSD/

ПОРОДИЧНО учлањење (по члану)

Family memebership fee (per family memeber)

750,00 дин. /RSD/

Чланарина за ПЕНЗИОНЕРЕ

Retired members

600,00 дин. /RSD/

- са СЕНИОР КАРТИЦОМ

with Senior card

500,00 дин. /RSD/

МЕСЕЧНА чланарина (коришћење читаонице)

Monthly membership fee (using of the reading room)

Држављани Србије

Serbian Citizens

250,00 дин. /RSD/

Страни држављани

Foreign Сitizen

500,00 дин. /RSD/

ПОПУСТИ

Reduced membership fee

EYCA
ISIC

800,00 дин
600,00

КАЗНА за прекорачење рока по књизи за 1 дан

Overdue fines per item, per 1 day

10,00 дин. /RSD

БЕСПЛАТНО учлањење

Free of charge membership

Деца предшколског узраста
Ученици од 1. до 4. разреда основне школе
Труднице
Добровољни даваоци крви
Особе са инвалидитетом и посебним потребама
Особе старости преко 65 година

150,00 дин. /RSD
(трошкови израде трајне карте за 65+)

Чланарина за НЕЗАПОСЛЕНА лица

Unemployed members

1.000,00 дин. /RSD/

Издавање дупликата чланске карте

250,00 дин. /RSD/

Претраживање

до 4 записа

бесплатно

5 и више по запису

50,00 дин

Услуге фотокопирања

формат А4 по копији

5,00 дин

Формат А3 по копији

10,00 дин

Коришћење рачунара и осталих услуга

коришћење рачунара (минут)

2,00 дин

скенирање до А4 формата

40,00 дин

штампање А4 формата

20,00 дин

штампање А4 фотографије

30,00 дин

Услуге копирања искенирања библиотечке грађе која се користи у читаоницама БГБ фонда у НЕКОМЕРЦИЈАЛНЕ СВРХЕ

копирање А4 по копији

30,00 дин

копирање А3 по копији

60,00 дин

скенирање (по страници)

80,00 дин

Услуге копирања и скенирања библиотечке грађе која се користи искључиво у читаоницама БГБ у КОМЕРЦИЈАЛНЕ ЦВРХЕ

копирање А3 и А4 формата

500,00 дин

скенирање (по страници)

1 000,00 дин

Преузмите ценовник