U sobi sopstvenih portreta: 2016.

Autor izložbe:

Stanislava Barać i Olga Krasić Marjanović

Dizajn izložbe:

Amalija Vitezović

Ženski portreti i feministička kontrajavnost (1920-1941)

Izložba je zasnovana na doktorskoj disertaciji Stanislave Barać, a proistekla je iz višedecenijskih proučavanja srpske (književne) periodike u Institutu za književnost i umetnost, i posebno proučavanja ženskih časopisa, jer su ženska i feministička glasila u Kraljevini SHS, a potom i u Jugoslaviji, odigrala ključnu ulogu u međuratnom feminističkom pokretu.

 

Na 36 plakata predstavljeni su počeci i razvoj ženskih glasila, koja su sve češće pokretale i urađivale žene: počev od časopisa koji predstavljaju predistoriju (“Žena”, “Srpkinja”, “Javor”), preko feminofilnih časopisa “Misao”, “Nova Evropa”, “Život i rad”, u kojima su sarađivale Jela Spiridonović Savić, Ksenija Atanasijević, Milica Janković, te “Nova žena” i “Ženski pokret” (Aleksandra Kolontajn) do časopisa “Jednakost”, “Jugoslovenska žena”,”Žena danas” i “Žena i svet”. Uz sažetu istoriju nastanka i razvoja časopisa na panoima su predstavljeni i brojni ženski portreti: Suzan Valadn, Kete Kolvic, Marije Kiri, Selme Lagerlef, Olimpijade Pupin, Nasre Rojc…

 

Danas se časopisi i listovi ukazuju kao prvorazredni dokumenti epoha i društvenih pokreta te nije retkost naći ih kao delove najrazličitijih izložbenih postavki, mahom onih istoriografskog karaktera. Sve češće periodika postaje i glavni predmet neke izložbe. Tako je i u ovom slučaju.

 

Izložba je realizovana uz podršku Centra za promociju nauke.