Fizička zaštita, konzervacija i restauracija stare i retke bibliotečke građe BGB

Stara i retka bibliotečka građa je kulturno nasleđe od posebnog interesa za Republiku Srbiju i kao takva uživa posebnu zaštitu. Biblioteka grada Beograda, kao sopstvenik stare i retke bibliotečke građe u javnoj svojini obavezna je da savesno čuva i održava građu, da blagovremeno sprovodi mere tehničke zaštite, kao i da obezbedi odgovarajući prostor i opremu za smeštaj i zaštitu građe. Fizičkom zaštitom, konzervacijom i restauracjom odbrane bibliotečke građe iz Posebnih fondova – kulturnih dobara od izuzetnog i velikog značaja, stekli su se uslovi za izvršenje navedenih obaveza iz odredbi Zakona o staroj i retkoj bibliotečkoj građi (Sl. glasnik 52/11).

Mikrofilmovanje i digitalizacija kao vid zaštite stare i retke bibliotečke građe omogućili su širu dostupnost ovih dragocenih publikacija. Kroz javne konkurse Ministarstva kulture i informisanja restauriran je i konzerviran 31 kartografski list i 44 naslova monografskih publikacija u 46 primeraka. Reč je o 10 najređih publikacija štampanih u XVI veku; 11 naslova iz XVII veka; 32 naslova iz XVIII i 24 primerka štampana u XIX veku. Pore toga, zaštićeno je i 5 publikacija iz Fonda periodike. Do sada su realizovani i sledeći projekti:

Fizička zaštita, konzervacija i restauracija stare i retke bibliotečke građe, Kartografske zbirke Biblioteke grada Beograda (XVI-XIX vek) /2012/

Godina realizacije: 2012.

Vrednost projekta: 360.000,00 dinara

Kartografska zbirka Biblioteke grada Beograda sadrži 187 kartografskih dokumenata nastalih od kraja XVI do kraja XIX veka. Najstarije reprodukcije, s kraja XVI veka, rađene su tehnikom drvoreza. Većina karata nastalih od XVII do početka XIX veka otisnuta je sa bakroreznih ploča, a nekoliko primeraka nastalih polovinom XIX veka sa litografskog prirodnog kamena, tako da  zbirka reprezentuje sve tri osnovne štamparske tehnike. Većina karata je naknadno, ručno kolorisana. Zastupljeni su brojni autori od kojih su naznačajniji: A. Ortelijus; G.K. Merkator; G. Bodener; P. Bertius; J. Žamboki; M. Zojter…

Projekat je obuhvatio struni pregled celokupne kartografske građe, potom i restauraciju i konzervaciju 31 ugroženog primeraka. Restauracijom i konzervacijom je omogućena veća dostupnost zbirke široj stručnoj i kulturnoj javnosti. Reprezentativni primerci su postavljeni na Digitalnu Biblioteku grada Beograda.

 

Fizička zaštita, konzervacija i restauracija stare i retke bibliotečke građe (XVI-XVIII vek) – kulturnih dobara od izuzetnog značaja Biblioteke grada Beograda /2014/

Godina realizacije: 2014.

Vrednost projekta: 697.581,00 dinara

Prema Specifikaciji konzervatorsko-restauratorskih radova koju je dostavios tručni tim Narodne biblioteke Srbije, utvrđeno je da 15 publikacija štampanih između 1536. i 1866. godine, a koje su stručnjaci Biblioteke grada Beograda odvojili kao najugroženije, imaju manja ili veća mehanička oštećenja listova i poveza. S obzirom na to da sve navedene publikacije spadaju u kategoriju kulturnih dobara od izuzetnog i velikog značaja, one su i digitalizovane i mikrofilmovane.

Konzervatorske metode obuhvatile su sterilizaciju, mehaničko čišćenje, uklanjanje fleka, pranje, neutralizaciju, ojačavanje papira i restauraciju nedostajućih delova. Restauracija poveza podrazumeva i popravku postojećih tvrdih, broširanih, polukožnih i kožnih poveza, ili pravljenje novih korica tamo gde ih nema ili su isuviše oštećene.

Fizička zaštita, konzervacija i restauracija stare i retke bibliotečke građe (XVIII-XIX vek) – kulturnih dobara od izuzetnog i velikog značaja Biblioteke grada Beograda /2015/

Godina realizacije: 2015.

Vrednost projekta: 544.140,00 dinara

Restauracija i konzervacija 16 publikacija, kulturnih dobara od izuzetnog i velikog značaja, štampanih 1793-1865. godine. Realizacija projekta je omogućila restauraciju i konzervaciju 3.721 strane različitog formata. Postupak restauracije i konzervacije je obavio stručni tim Odeljenja za zaštitu, konzervaciju i restauraciju Narodne biblioteke Srbije.

U decembru 2015. godine održana je izložba stare i retke bibliotečke građe (XVIII-XIX vek) – kulturnih dobara od izuzetnog značaja Biblioteke grada Beograda.

Fizička zaštita stare i retke bibliotečke građe Biblioteke grada Beograda, koja podrazumeva kontrolisane uslove temperature i relativne vlažnosti /2015/

Godina realizacije: 2015.

Vrednost projekta: 955.000,00 dinara

Konzervatorskim radovima na odabranim primercima Kartografske zbirke Aćimović i primercima stare i retke knjige XVI-XIX veka, sprečeno je njihovo dalje propadanje. Kako su u pitanju dokumenti od izuzetnog značaja za istoriju Beograda i Srbije, nakon konzervacije i digitalizacije bilo je potrebno navedene predmete smestiti u čist, novi smeštaj, odnosno u posebnu hermetičku komoru modularnog tipa koja podrazumeva kontrolisane uslove temperature (od 160 do 200 C) i relativne vlažnosti (između 45 i 55% Rh), kako bi se sačuvali u odličnom stanju u sledećim godinama i decenijama.

Prethodno konzervirani primerci se u specijalnoj komori čuvaju u odličnom stanju i prema važećim propisima o čuvanju stare i retke bibliotečke građe.

 

Fizička zaštita, konzervacija i restauracija stare i retke bibliotečke građe (XVIII–XIX vek) – kulturnih dobara od izuzetnog značaja Biblioteke grada Beograda   /2017/

Godina realizacije: 2017.

Vrednost projekta: 730.000,00 dinara

Restauracija i konzervacijapetnaest publikacija, kulturnih dobara od izuzetnog i velikog značaja, štampanih 1765−1835. godine. Postupak restauracije i konzervacije je obavio stručni tim Narodne biblioteke Srbije, pod vođstvom načelnika Odeljenja za zaštitu, konzervaciju i restauraciju, dipl. ing. Željka Mladićevića.

 

Fizička zaštita, konzervacija i restauracija stare i retke bibliotečke građe Fonda periodike Biblioteke grada Beograda (XIX vek)  /2018/

Godina realizacije: 2018.

Vrednost projekta: 660.000,00 dinara

Cilj projekta je podrazumevaofizičku zaštitu, konzervaciju i restauraciju pet periodičnih publikacija Fonda periodike BGB prema obavezi koja proizilazi iz odredbi Zakona o staroj i retkoj bibliotečkoj građi (Sl. glasnik 52/11). Reč je o sledećim publikacijama:

1.Letopis Matice srpske (Serbske letopisi za god 1825), // Godina izdanja: 1824 // broj: častica 1-3

2.Školski listъ // Godina: 1861 // Godište: 4. godina // broj: broi 1-48

3.Danica: list za zabavu i književnost // Godina: Za godinu 1860. // Godište: Prva godina // broj: 1-32

4.Danica: list za zabavu i književnost // Godina: 1863. // Godište: 4 // broj: 1-52

5.Danica: list za zabavu i književnost // Godina: Za godinu 1865. // Godište: 6 // broj: 1-36

Pored konzervacije i restauracije nabavljeni su i merni instrumenti – detektori temperature i vlažnosti sa odgovarajućim softverom: TFA Digitales Thermo-Hygrometer (2 kom) i meračizloženostiosvetljenja (luksomer) Center 337 Mini Lightmeter. Nabavljenesu i dve izložbene vitrine i odgovarajuće LED osvetljenje za izlaganje restaurirane građe kao i beskiselinske fascikle i arhivske kutije za čuvanje i kartonske kutije za izlaganje.

Po završetku projekta restaurirane publikacije izložene su na uvid javnosti pod uslovima koje zakon nalaže (optimalno osvetljenje, temperatura i vlažnost).

 

Više detalja o navedenim projektima i zaštićenoj građi možete naći u publikaciji Dragocenosti Biblioteke grada Beograda

Vrednost projekta: ukupno oko 4.000.000,00 dinara
Period realizacije: 2012-2018.
Donator: Ministarstvo kulture i informisanja